En rättvis, effektiv och human skuldåterhämtning

Hoist Finance uppdrag är i grunden entydig: vi hjälper individer uppfylla sina finansiella åtaganden. Vårt tillvägagångssätt är lika tydligt, rättvist, okomplicerat och alltid med en human framtoning. När en kund är i kontakt med oss, så kan denne alltid förlita sig på att bli bemött på ett konsekvent, ansvarsfullt och etiskt sätt. Att hjälpa individer tillbaka på banan och in i det finansiella ekosystemet är kärnan av vår verksamhet. Samtidigt bidrar vi till upprätthållandet av en hälsosam och stabil kreditmarknad. Detta är viktigt inte enbart för våra kunder och banksektorn, utan även för samhället i stort.

Vår historia

Hoist Finance grundades år 1994 och nådde en viktig milstolpe år 1996 i samband med att dåvarande dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) fick kreditmarknadslicens från Finansinspektionen. Hoist Finance har åtnjutit en stark och lönsam tillväxt under flera års tid, och vi finns idag i elva europeiska länder och har fler än 1700 anställda. Med över 20 års erfarenhet har vi blivit ett av de ledande kredithanteringsföretagen i Europa, och vi växer fort. Koncernen har varit verksam under varumärket Hoist Finance sedan 2012 och listades på Nasdaq Stockholm år 2015. Dotterbolaget Hoist Kredit fusionerades med Hoist Finance år 2018.

Vi köper portföljer med både förfallna och icke-kreditförsämrade skulder från internationella banker och finansiella institut, så att de i sin tur kan frigöra kapital och koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Utöver att hjälpa individer tillbaka till ekonomisk stabilitet, bidrar detta även till att upprätthålla en hållbar, rättvis och stabil kreditmarknad eftersom vi hjälper banker att stärka sina balansräkningar så att de kan möta de regulatoriska kraven.

Hoist finance is increasingly perceived as a long-term, transparent and trusted partner to the financial industry.

Klaus-Anders Nysteen CEO, Hoist Finance AB

Stabil närvaro i Europa

Hoist Finance förvärvar och administrerar förfallna och icke-kreditförsämrade fordringar i elva länder i Europa

Våra team

Vi möter ofta kunder som befinner sig i besvärliga situationer. Detta kräver ett bemötande med särskild kompetens och rutiner, och det är något som vi stolt har arbetat fram under åren. Samtliga våra medarbetare som har kundkontakt får utbildning och träning. Ännu viktigare är dock att de har empati, rätt social kompetens och alltid håller högsta etiska standard.

Läs mer

Våra kunder

Först och främst förstår vi att de flesta av våra kunder inom segmentet icke-säkerställda förfallna fordringar inte har valt att den situation de befinner sig inom. Vi vet även att den största majoriteten av våra kunder vill lösa sin knepiga situation, och det är just det vi kan hjälpa till med. På Hoist Finance gör vi alltid det yttersta för att nå en ömsesidig överenskommelse med våra kunder. Det gör vi genom att sätta upp individuella och hållbara återbetalningsplaner utifrån kundens unika ekonomiska förutsättning. Vår erfarenhet är att en majoritet av våra kunder vill minska sina skulder, eller åtminstone få kontroll över sina skulder. Vi är stolta över att kunna stötta dem sida vid sida i att hitta lösningar för deras individuella situationer.

Våra kunder

Vår Strategi

Vår strategi utgår från fyra pelare: marknadsledare, resurseffektiva, digital ledare och bankplattform. Vi fokuserar på ett antal prioriterade marknader där vi är eller har potential att bli en ledande aktör. Genom att standardisera och harmonisera organisationen kan vi optimera våra arbetssätt. Detta innebär att vi ständigt ökar vår effektivitet och produktivitet genom beprövade metoder. Vi är medvetna om branschens outnyttjade digitala potential, och vi förbättrar kontinuerligt vår digitala och analytiska förmåga för att bistå våra kunder på ett sätt som passar dem. Slutligen erbjuder vår bankplattform en unik finansieringsmodell och möjliggör ett bredare engagemang med våra sparkunder.

Hoist Finance huvudkontor är i Stockholm

1994 Hoist Finance grundades
1700+ Medarbetare
11 Marknader
6 bn SEK 2019 Portföljförvärv
13% 2019 Avkastning på eget kapital