Våra kunder

Hoist Finances vision är "att hjälpa människor hålla sina åtaganden". Det kräver goda relationer och lyhördhet för kundernas ofta utmanande situation. I våra kundrelationer strävar vi alltid efter att uppnå konstruktiva lösningar, vilket gynnar alla inblandade parter i längden. Hoist Finance har många års erfarenhet av att hjälpa individer komma tillbaka på rätt spår, återfå kontrollen över sin ekonomi och vara en del av det finansiella ekosystemet.

Hur vi definierar våra kunder

Våra kunder är individer och små- och medelstora företag med förfallna- eller icke-kreditförsämrade fordringar hos Hoist Finance. Vi har även inlåningskunder i Sverige och Tyskland via vår onlineplattform.

GettyImages-small.jpg

Kundens dataintegritet

Hoist Finances integritetspolicy behandlar personuppgifter i enlighet med lagkrav, inklusive sekretess och säkerhet. Detta utgör ett skydd för individen, vår kund, som personuppgifterna relaterar till. Sammanfattningsvis är personuppgifterna endast tillgänglig för våra anställda på need-to-know basis så att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Vi skyddar personuppgifter från otillbörligt användande, inklusive skada, förlust eller ändringar.

Kunder i segmentet icke-säkerställda förfallna fordringar  

Hoist Finance strävar alltid efter att hitta konstruktiva lösningar för våra kunder. Det innebär att vi alltid strävar efter att maximera antalet frivilliga återbetalningsplaner. Vi upplever att de flesta kunder vill minska sin skuldbörda och vi är stolta över att hjälpa dem hitta en unik lösning för deras specifika situation.

En lyhörd och respektfull dialog med våra kunder har alltid varit av största vikt för Hoist Finance. Det lägger grunden för att hitta gemensamma lösningar som främjar båda parter. En hållbar återbetalningsplan är ofta avgörande för att nå en lösning. För att en avbetalningsplan ska lyckas i längden måste den bygga på kundens unika situation. I praktiken innebär det ofta mindre månatliga betalningar under lång tid. I de fall kunder väljer att inte alls samarbeta kan Hoist Finance vidta rättsliga åtgärder.

Fortlöpande dialog

Vi följer regelbundet upp kundens privatekonomiska förhållanden för att bedöma om förutsättningarna för avbetalningarna har förändrats. Kunddialogen har historiskt sett främst skett via telefon, men sker nu allt mer via email, sms och digitala kanaler. Våra digitala kommunikationskanaler gör det enklare för våra kunder och ger dem tillgång till personliga sidor och information dygnet runt. Detta tilltalar framförallt kunder som föredrar att hantera sina konton själva utan direkt support från våra kundcenter.

Arbetsmetoderna kan skilja sig mellan olika marknader på grund av rättsliga och regulatoriska skillnader mellan länderna. Regelverken är oftast mer omfattande på mogna marknader. Storbritannien har det mest omfattande regelverket på Hoist Finances huvudmarknader. Ibland hanterar utvalda lokala partnerorganisationer kundkontakterna, bland annat på grund av dessa regulatoriska skillnader.

Vårt program för utsatta kunder 

För att kunna skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder krävs effektiva processer och kontroller som identifierar ekonomiskt utsatta kunder, och illustrerar konsekvenserna av kundens specifika situation på återbetalningsförmågan.  

Definitionen av utsatta kunder innebär att deras personliga omständigheter gör dem speciellt känsliga för negativa konsekvenser. Vi förstår att utsatthet kan se ut på olika sätt och att samma problem eller situation påverkar individer olika. Varje unik situation kräver därför olika typer av stöd och Hoist Finances tjänster anpassas efter detta. Stödet inkluderar förmedling av kontakter till specialistorganisationer och att vi möjliggör lämpliga återbetalningspauser, samt skräddarsydda kommunikationsmetoder och strategier.  

För att underlätta hanteringen av ekonomiskt utsatta kunder fortbildas medarbetarna kontinuerligt i metoder som ökar förståelsen för hur ekonomiskt utsatta situationer kan uppstå och påverka människors liv. Medarbetarna utbildas i branschspecifika verktyg och modeller som ger dem strukturer och riktlinjer för samtal med ekonomiskt utsatta kunder. Detta gör att vi kan erbjuda kunderna lämpliga och skräddarsydda lösningar. 

GettyImages-small3.jpg

Kunder i segmentet säkerställda förfallna fordringar  

Hoist Finance fokuserar på att förvärva portföljer med säkerställda förfallna fordringar, vilket omfattar kunder med både icke-kreditförsämrade fordringar och förfallna fordringar. Vi implementerar konstruktiva lösningar så långt som möjligt för att samtliga parter ska uppnå ett bra resultat. Vi får konsekvent positiv feedback från våra kunder om vårt tillvägagångssätt, vilket är ett gott betyg med tanke på dessa kunders ofta svåra personliga omständigheter. Vår erfarenhet av kunder med ekonomiska svårigheter är också positiv för våra icke-kreditförsämrade fordringsportföljer, och hjälper oss att stödja våra kunder att hantera sina ekonomiska åtaganden.

Inlåningskunder

I Tyskland och Sverige erbjuder vi sparkonton med konkurrenskraftig ränta. Under 2019 hade vi ca. 53 000 sparkonton i Sverige och 32 000 i Tyskland.